Stahuj- Filmy, Hry, Hudbu, HTML, Návody a veľa ďaľšieho

Softy

Alcohol 120%


Firma Alcohol Software vám prináša nový vynikajúci program, jedineèný vo svojom obore. Alcohol 120% umožòuje emuláciu CDèiek a DVDèiek, spolu v jednom programe. Vïaka použitiu najnovšej technológie sa stal najlepším programom na emuláciu spomínaných nosièov. Nie je niè príjemnešie ako nakopírova si všetky najob¾úbenejšie CDèka a DVDèka ako image na harddisk, potom staèí jedným klikom nastavi požadované médium, a môžete si ho vychutna o 200X rýchlejšie ako keby ho mala naèíta vaša CD mechanika. Alcohol 120% taktiež umožòuje vyrábanie image CD, DVD poprípade kopírovanie týchto médií. Alcohol jednoznaène patrí medzi najpoužívanejšie programy a nemal by chýba na žiadnom poèítaèi.

Stahuj


Windows Media player


Tento program umožòuje prehrávanie zvukových a filmových nahrávok, ktoré sú na vašom poèítaèi - pracuje s formátmi (príponami) AVI,MPEG,MOV,MP3,WAW a ïalšie...

Stahuj


Winamp 5.24 full


Winamp je najlepší prehrávaè hudby, zvukových a video súborov. Podporuje tieto typy súborov: CDA, MID, MIDI, RMI, KAR, MIZ, MOD, MDZ, NST, STM, STZ, S3M, S3Z, IT, ITZ, XM, XMZ, MTM, ULT, 669, FAR, AMF, OKT, PTM, MP3, MP2, MP1, AAC, OGG, WAV, VOC, AU, SND, AIF, AIFF, WMA, M3U, PLS. Môžete ho asociova aj s audio CDèkami. Winamp obsahuje mnoho rôznych ikoniek, je na vás, akú si vyberiete. Tak isto podporuje rôzne skiny, umožòuje prehráva rádia a audio záznamy cez internet. Nová verzia umožòuje grabbova a enkódova audio CDèka do .mp3 súborov. Winamp obsahuje neskutoèné množstvo funkcií a nastavení, je to program, ktorý je dobré ma nainštalovaný na každom poèítaèi.

StahujWinRar


Program WinRAR je špièkový archivaèný program pre všetky 32-bitové verzie operaèného systému Microsoft Windows (archivaèný formát RAR je pritom ako prvý plne pripravený na 64-bitovú technológiu). Okrem toho je dostupná verzia pre DOS (32-bit, v starších verziách aj 16-bit), OS/2, BeOS a Linux. Prvé zverejnené verzie programu pre platformu DOS pochádzajú z roku 1993. Program už vtedy zaujal výkonnosou komprimaèného algoritmu (ktorý už vtedy prevyšoval schopnosti formátu ZIP, prièom formát RAR medzitým prešiel viacerými inováciami), ale najmä Norton Commander-u podobným grafickým rozhraním, prièom možnos ovládania programu cez príkazový riadok zostala zachovaná. Peter Hubinský, majite¾ firmy AVIR bol s programom RAR v spojení od samých zaèiatkov a prostredníctvom siete FIDONET, SAC BBS a neskôr SAC FTP archívu významnou mierou prispel k rozšíreniu tohto pokrokového archivaèného programu na území Slovenska (resp. celého vtedajšieho Èeskoslovenska) ako aj v celosvetovom merítku (SAC FTP archív je dodnes uvádzaný ako oficiálny FTP server udržiavajúci ostatné verzie programu RAR). Od roku 1994 je zabezpeèená možnos registrácie programu za slovenské koruny. Spoèiatku bol proces registrácie zabezpeèovaný v spolupráci s firmou ESET, neskôr už samotnou firmou AVIR. Neskôr sa postupne objavovali verzie pre OS/2, Linux a Windows32. Ostatná menovaná verzia je priamym vyzývate¾om síce komerène ve¾mi úspešného, ale technologicky znaène zastaralého programu WinZip. Znaèného posunu v súboji týchto dvoch programov sa dosiahlo odkúpením zdrojových kódov ZIP komprimácie (mimochodom od tej istej firmy, ktorá predala kódy firme produkujúcej WinZip...) a ich zapracovaním do programu WinRAR od verzie 2.50. Tým sa prakticky dosiahol stav, kedy z algoritmického h¾adiska program WinRAR plne pokrýva všetky funkcie programu WinZip. Ak k tomu prirátame zásadné výhody pokrokového formátu RAR (vysoká bezpeènos, viaczväzkové archívy, solid formát, multimediálna kompresia atï), internú podporu rozba¾ovania ïalších formátov (ARJ, CAB, ACE atï), existenciu verzií pre DOS, OS2 a Linux ako aj slovenskej lokalizácie, o víazovi v tomto pomyselnom súboji nemožno pri triezvom uvažovaní ani v najmenšom pochybova. Dnes je držite¾om registrácie mnoho stoviek spokojných užívate¾ov. Medzi majite¾mi mohutných podnikových resp. národných licencií nechýbajú popredné slovenské finanèné ustanovizne, telekomunikaèné firmy, priemyselné podniky a obchodné organizácie. Zaraïte sa medzi nich aj Vy! Bližšie podrobnosti oh¾adom registrácie programu RAR/WinRAR a mnohých ïalších shareware programov nájdete na domovskej stránke firmy AVIR.

Stahuj

 
Páčil sa vám web? Odporučte ho svojim známym. Ďakujem. m1s0 Vytvorený od m1s0 Photobucket